Algemene voorwaarden

Wijnwinkel Primitivo is een merknaam onder de vennootschap Brubbels VOF, Grensstraat 269, 9032 Wondelgem, KBO nr. BE 0534 888 979

Brubbels VOF verkoopt geen alcohol aan personen onder de wettelijke leeftijd van 18 jaar. Door het effectief plaatsen van een bestelling verklaart de koper verantwoordelijk te zijn voor de aankopen en ouder te zijn dan 18 jaar.

· De overeenkomst tussen Brubbels VOF en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de door Brubbels VOF gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

· Door effectieve bestelling, via welk kanaal dan ook, verklaart de koper definitief de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

· Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, voorwaarden eigen aan de klant zijn niet van toepassing.

· Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke bevestiging door Brubbels VOF. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

· Het niet uitvoeren door de koper van zijn verplichtingen schorst van rechtswege de uitvoering van de verbintenissen van de verkoper.

· Na ingebrekestelling per aangetekende brief die na 15 dagen na verzending zonder gevolg gebleven is, heeft Brubbels VOF het recht om de overeenkomst of nog bestaande gedeelten van het contract te annuleren en het recht op een schadeloosstelling in te roepen die overeenkomst met 40% van de gefactureerde en/of aangerekende waarde van de goederen of diensten.

· Brubbels VOF behoudt zicht ten allen tijde het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. Deze opsomming is niet limitatief.

 

Conformiteit en verantwoordelijkheidsbeginsel

· De producten en/of diensten aangeboden door Brubbels VOF voldoen aan de wettelijke normen en mogen online aangeboden en verkocht worden.

· Brubbels VOF staat in voor het voldoen van de producten en/of diensten aan de in het aanbod vermelde specificaties. Afwijkingen in verpakkingen en etiket uitgezonderd.

· Producten en diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en zijn niet in strijd met bestaande wettelijke bepalingen en/of voorschriften op het moment van tot stand komen van de overeenkomst.

· Wanneer producten schade berokkenen kan Brubbels VOF uitsluitend aansprakelijk worden gesteld in geval van aantoonbaar opzet. Daarenboven is de aansprakelijkheid van Brubbels VOF, behoudens in geval van bedrog, onverminderd beperkt tot de gefactureerde en betaalde sommen met betrekking tot de geleverde waren die de schade veroorzaakten.

· Brubbels VOF verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door het effectief plaatsen van een bestelling verklaart de koper verantwoordelijk te zijn voor de aankopen en ouder te zijn dan 18 jaar.

 

Contractpartij en maatschappelijke zetel

· Onder de contractpartij wordt begrepen:

 • natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar.
 • juridische entiteiten met zetel in België.
 • juridische entiteiten met zetel in een EU-land.

· Maatschappelijke zetel Brubbels VOF:

Brubbels VOF

Grensstraat 269

9032 Wondelgem (Gent)

Ondernemingsnummer BE 0534.888.979

Nummer handelsregister 09 0241604

Bankrekeningnummer VDK BE02 8900 1494 8640 / KBC BE92 7370 4655 8023

 

Bestellen

· Bestellingen kunnen geplaatst worden:

 • Via de website www.primitivo.be
 • Door te mailen naar [email protected]
 • Telefonisch op +32 487 24 32 26
 • In de winkel op zaterdag tussen 10 en 18 uur

- Brubbels VOF bevestigt desgewenst en indien noodzakelijk voor de koper de aankoop per e-mail met orderbevestiging en/of digitale factuur en dit minimaal met vermelding van aantal en aard van de bestelde goederen, factuurbedrag en ordernummer.

- In geval van bestelling via de webshop www.primitivo.be ontvangt de koper meteen na de bestelling een orderbevestiging. 

· Indien een product op het moment van bestelling tijdelijk niet op voorraad is zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is of zal een alternatief worden aangeboden.

 

Afhalen

· Afhaling is mogelijk op afspraak of in de winkel gelegen Grensstraat 269, 9032 Wondelgem (Gent) en dit op zaterdag tussen 10 en 18 uur.

 

Betaling

· Betaling dient te gebeuren uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van orderbevestiging en/of factuur. Deze bepaling is ook van kracht in geval van contante betaling bij afhaling waarbij de bestelde goederen dienen te worden afgehaald.

· Facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling of via bankoverschrijving en dit volgens het principe van directe betaling. Contante betaling geeft geen recht op bijkomende korting.

· Afhaling: via overschrijving op één van bovenstaande rekeningnummers voor afhaling of cash op moment van afhaling telkens met vermelding van het ordernummer.

· Levering: via overschrijving op één van bovenstaande rekeningnummers voor levering of cash op moment van levering telkens met vermelding van het ordernummer.

· Van de betalingsvoorwaarden kan enkel worden afgeweken mits voorafgaandelijke en aantoonbare toestemming van de verkoper.

· Elke vertraging inzake betaling brengt van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, de aanrekening van verwijlrente met zich mee die bepaald is op 1% per maand en dit vanaf de vervaldag. Bovendien zal elk onbetaald saldo van rechtswegen en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met 15%, met een minimum van 10€, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

· de eigendomsoverdracht zal slechts plaatsvinden bij effectieve betaling. Tot bij volledige betaling blijven de goederen eigendom van de verkoper.

· In geval van niet tijdige betaling is Brubbels VOF bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen door de koper

 

Leveren

· Levering zal gebeuren binnen 7 werkdagen na ontvangst van het volledig verschuldigde bedrag.

· De koper is steeds verplicht om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de bestelbon te aanvaarden. Na aanvaarding is geen discussie meer mogelijk over geleverde aantallen.

· Transportkosten zullen afzonderlijk vermeld worden op bestelbon en factuur.

 

Transport- en leveringskosten

 • Afhaling gratis
 • Leveren grondgebied Gent gratis
 • Leveren rest België gratis vanaf bestelbedrag > € 250 incl. btw
 • Leveren België bestelbedrag < € 250 incl. btw = € 10 incl. btw

· Brubbels VOF levert in België. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

· Voor de levering van uw bestelling buiten de Europese Unie is het mogelijk dat de koper douanerechten en/of accijnzen dient te betalen. Dit is afhankelijk van het land van bestemming. De kosten kunnen tevens variëren van land tot land. Deze kosten zijn steeds ten laste van de koper. Tevens is het mogelijk dat de douanediensten de levering openen voor controle. Hoewel Brubbels VOF de privacy van haar klanten maximaal wil beschermen, valt een inspectie door de douanediensten buiten onze verantwoordelijkheid. Uitzonderlijk kan de levering van een pakje vertraagd worden door een controle van de douanediensten. Voor meer informatie neemt u best contact op met het douanekantoor van het land van bestemming.

 

Eigendomsvoorbehoud en –overdracht

· Brubbels VOF blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

· Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

· De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten verder te verkopen hetzij onder bestaand merk of onder een andere benaming.

 

Tarieven

· Alle prijzen vermeld op de website of andere communicatiedragers zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW en accijnzen.

· De verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld op de orderbevestiging en factuur en zijn niet in de prijzen inbegrepen.

· Voor alle leveringen worden de op de dag van levering geldende prijzen aangerekend. De laatst op de website vermelde prijzen vervangen dan ook alle vorige prijzen. Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper niettemin de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

· Voor aangetekende, rembours- en expreszendingen worden extra kosten in rekening gebracht.

· Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

· Promotieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en dit zolang de voorraad strekt. Op de toepassing van deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Promotieprijzen zijn nooit cumulatief met eventuele andere kortingen of gunstvoorwaarden. Promoties worden expliciet aangekondigd op de website www.primitivo.be en desgewenst in directe marketingcommunicatie.

 

Offerte

· Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

· Offertes worden beschouwd als bindend, op voorwaarde evenwel dat de toewijzing van de te leveren goederen contractueel wordt vastgelegd uiterlijk binnen twee weken na het opmaken van de offerte en voor zover geen andere, supplementaire leveringen in bijkomende orde dienen te worden uitgevoerd welk geen onderwerp vormen van de offerte.

· Een offerte kan via formeel schrijven of via email terzake aan de klant.

 

Beschikbaarheid goederen / diensten

· Bij ieder product of dienst wordt de beschikbaarheid aangegeven. Brubbels VOF doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren optreedt. In deze gevallen zal Brubbels VOF de koper zo snel mogelijk verwittigen en een alternatieve oplossing voorstellen.

 

Promoproducten

· Alle producten die door Brubbels VOF ter promotie aan de koper worden aangeboden blijven eigendom van de verkoper en mogen enkel gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruikt worden door de koper.

· Indien na terugname van het materiaal schade of verlies wordt vastgesteld, dan zal deze door de koper aan de verkoper vergoedt worden ter waarde van de effectieve aankoopfactuur van de verkoper.

 

Transport

· De goederen of diensten worden steeds vervoerd op kosten en op risico van de koper tenzij anders overeen gekomen.

· Kosten voor transport en verzekering van artikelen door de koper opgestuurd aan Brubbels VOF zijn steeds voor rekening van de koper.

· Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

 

Klachten

· Klachten of betwistingen dienen binnen de zeven dagen na levering schriftelijk gemeld te worden via [email protected]. In geval de klacht gegrond blijkt blijft de aansprakelijkheid van Brubbels VOF

beperkt tot de omruiling of terugbetaling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

· Brubbels VOF behandelt vragen en klachten steeds binnen een termijn van zeven kalenderdagen.

· Klachten wegens een andere reden dan verborgen gebreken zijn niet meer ontvankelijk indien ze niet binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden doorgegeven.

· Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten betreffende verborgen gebreken binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de goederen ingediend worden. In voorkomend geval behoudt Brubbels VOF alsnog het recht om geweigerde goederen te vervangen.

 

Gebreken

· De koper heeft de plicht om de goederen bij ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Hierbij dient te worden nagegaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

 • werden de juiste goederen geleverd.
 • voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

· In geval van vaststelling van een zichtbaar gebrek of tekortkoming dient de koper dit binnen zeven werkdagen na levering aan Brubbels VOF te melden.

· Een niet zichtbaar gebrek dient door de koper uiterlijk binnen dertig dagen na levering schriftelijk via [email protected] aan Brubbels VOF meegedeeld te worden.

· De kosten voor het retourneren van goederen die effectief niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod of de overeenkomst tussen de koper en verkoper zijn ten laste van Brubbels VOF.

 

Bedenktijd en retourneren

· Ten gevolge van de wet op de bescherming van de consument (12 mei 2010) heeft de consument bij een verkoop op afstand (internet, telefoon, post) wettelijk het recht op een periode van 14 kalenderdagen na levering van een goed of dienst waarbinnen hij de overeenkomst kan verbreken en de aankoop kan annuleren. Binnen die periode kunnen de goederen teruggestuurd worden naar de verkoper, waarbij enkel de transportkosten voor het terugsturen betaald moeten worden.

· Voorwaarden voor een retourzending van goederen:

1. De aankoop dient ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd naar Brubbels VOF, Grensstraat 269, 9032 Wondelgem (Gent).

2. De koper dient Brubbels VOF eerst via email [email protected] op de hoogte te brengen van een retourzending. Daarbij dienen minimaal naam en adres, ordernummer en bankrekeningnummer van de koper vermeld te worden.

3. Indien een product wordt geretourneerd dat beschadigd is door een aan de koper toe te wijzen handeling of nalatigheid zal Brubbels VOF de koper hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen. Brubbels VOF heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

4. Na ontvangst en controle van het retourpakket en in geval er van geen betwisting sprake is zal Brubbels VOF het aankoopbedrag exclusief de transportkosten terugstorten en dit binnen een periode van dertig dagen volgend op effectieve ontvangst van het retourpakket.

5. Retourpakketten die niet toekomen bij Brubbels VOF en waarvoor geen afgetekend bewijs van levering kan worden voorgelegd blijven ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de afzender en kunnen op geen enkele manier in aanmerking komen voor terugbetaling.

6. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

 

Overmacht

· Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Brubbels VOF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brubbels VOF niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

· Brubbels VOF heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die uitvoering van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Brubbels VOF haar contractuele verbintenis had moeten nakomen.

· Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Brubbels VOF opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van de verplichtingen door Brubbels VOF ten gevolge van overmacht langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen in de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Intellectuele eigendomsrechten

· Alle communicatiedragers inclusief de inhoud van de webshop www.primitivo.be, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn Europees beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Brubbels VOF of rechthoudende derden.

· De koper dient ten allen tijde alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Brubbels VOF geleverde producten en/of diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Productinformatie

· Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via welk kanaal dan ook worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Brubbels VOF is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. · Brubbels VOF neemt op de website www.primitivo.be links op naar andere websites. Dergelijke links zijn louter informatief. Brubbels VOF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen, het gebruik daarvan of door derden aangeboden goederen en diensten.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

· De informatie met betrekking tot goederen en diensten op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

· Brubbels VOF levert de nodige inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en regelmatig bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Brubbels VOF de nodige acties ondernemen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

· Brubbels VOF kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

· Indien de klant onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan deze de beheerder van de site contacteren.

· De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

· Brubbels VOF geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

· Brubbels VOF kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

· De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Brubbels VOF verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Disclaimer

· Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten en aangeboden diensten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Productverpakkingen kunnen afwijken van diegene die op de website getoond zijn. De klant wordt eraan gehouden om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van de geldende voorwaarden.

· Brubbels VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

· Brubbels VOF volgt maximaal de wettelijke richtlijnen en respecteert de richtlijnen van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommisson.be), de Privacywet van 8 december 1992 en daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten en de BeCommerce Label Code met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.becommerce.be). De website www.primitivo.be en de inhoud daarvan zijn evenwel niet gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.

· De koper garandeert dat hij bij het plaatsen van een bestelling de juiste naam, adres, telefoon/gsm-nummer en overige gevraagde gegevens heeft verstrekt.

· Door de koper verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het organiseren van de diensten van Brubbels VOF en de afhandeling van de met de koper gesloten koopovereenkomsten. De verwerking van de gegevens van de koper zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

· Brubbels VOF is gerechtigd persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot het bezoek en/of gebruik door de klant van de website www.primitivo.be en eventuele andere diensten van Brubbels VOF.

· Tenzij de koper anders heeft aangegeven zullen de gegevens van de koper worden gebruikt voor marketingdoeleinden en om deze op de hoogte te houden van het aanbod en de diensten van Brubbels VOF. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Daartoe volstaat het een e-mail te sturen naar [email protected]

· Brubbels VOF is gerechtigd alle bestellingen en kennisgevingen te verzenden aan het door de koper opgegeven adres, totdat de koper schriftelijk of per e-mail een nieuwe adres heeft gegeven.

 

Geschillen

· Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Brubbels VOF, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Gent.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »